ข่าวสาร

บริษัท ซุปเปอร์เอส เซ็นเตอร์ จำกัด ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีความเข้มแข็ง โดยมีจุดมุ่งหมายต้องการให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็นมาตรฐาน และนำไปสู่การสร้างรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีความมั่นคงพร้อมแข่งขันในระดับสากล นอกจากนั้นยังได้ให้การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์โดยการสร้างและขยายเครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้สามารถขยายตลาดสู่สากล